Bases legais sorteo en Facebook e Instagram:

 

“Comparte o teu verán”

 

1.- Compañía organizadora

 

A empresa SomosOcéano con domicilio social en Vigo organiza un Sorteo denominado “Comparte o teu verán”

 

2.- Desvinculación con respecto a Facebook e Instagram

 

Nin Facebook, nin a súa compañía, Instagram, patrocinan, avalan nin administran de modo algún esta promoción, nin están asociados a ela. O usuario desvincúlase totalmente de Facebook e é consciente de que está proporcionando a súa información á empresa SomosOcéano e non a Facebook. A información que proporcione utilizarase para xestionar a participación do concursante e para comunicarlle o premio.

 

3.- Obxecto e mecánica do concurso

 

A mecánica é a seguinte: ser seguidor da fan page da marca SomosOcéano en Facebook, facer un comentario na publicación de Facebook “Comparte o teu verán” nomeando a dous amigos ou familiares cós  que pasases bos momentos este verán, ou ser seguidor do perfil en Instagram da marca SomosOcéano e facer un comentario na publicación de Instagram sobre o Sorteo “Comparte o teu verán” nomeando ó perfil de Instagram de dous amigos ou familiares con quen compartise boas lembranzas este verán.

 

Só se permite un comentario por participante en cada rede social, é dicir unha persona pode participar dúas veces (duplicando as súas opción), unha vez en Facebook e outra vez en Instagram, validaránse as participación fraudulentas e os perfís que non sexan reais, SomosOcéano resérvase o dereito de admitilas ou non como válidas.

 

4.-Duración e ámbito

 

A actividade desenvolverase na zona xeográfica de España. O envío do premio limitarese á zona xeográfica de España.

 

5.-Requisitos para participar

 

A data de comezo do concurso será o xoves 14 de setembro de 2017 e terminará o domingo 17 de setembro de 2017 ás 23:59hs.

 

6.- Selección do gañador, suplentes, comunicación e entrega

 

Poderán participar na promoción tódalas persoas físicas con residencia en España que sexan fans da páxina oficial de Facebook de SomosOcéano e que conten cun perfil real en Facebook, e os fans da páxina oficial de Instagram de SomosOcéano e que conten cun perfil real nesta rede social. Non poderán participar perfiles fraudulentos e perfiles que non sexan reais.

 

O gañador será elexido aleatoriamente a través da aplicación de Random.org. Estableceránse tamén dous suplentes por se non se lograse contactar có gañador no plazo dunha semana dende a primeira tentativa de contacto, ou este renunciase ó premio, procederase a designar gañador ó primeiro suplemente, perdendo o anterior gañador o seu dereito a reclamar o premio.

 

Ademáis, comunicarse o nome do gañador na fan page de Facebook e no perfil de Instagram de SomosOcéano, unha vez finalizada a promoción e o gañador terá que poñerse en contacto con SomosOcéano para acordar o premio e o enderezo de entrega. O agasallo enviarase por Correos PaqEstándar, sendo o coste do envío a cargo da empresa SomosOcéano.

 

7.- Premios

 

O premio consistirá nunha prenda de SomosOcéano e dous pares de calcetíns enlatados que escolla o gañador e sempre suxeito á disponilidade do stock; en caso de que algún dos artigos solicitados estivesen esgotados elixirase outro.

 

8.-Reservas e limitacións

 

Entenderase, a título enunciativo pero non limitativo, que prodúcese fraude, cando se detecta o suposto uso de aplicación independentes á Website; a realización dun abuso de consultas ó servidor e todos aqueles comportamentos que poidan resultar aparentemente abusivas e/ou malintencionadas.

 

A constatación de calquera destas circunstancias durante o concurso suporá a descalificación automática do concurso así como a perda do premio se lle fose outorgado.

 

A empresa Somosocéano queda eximida de calquera responsabilidade no suposto de existir algún erro nos datos facilitados polos propios agraciados que impidira a súa identificación.

 

Igualmente non se responsabiliza das posibles perdas, deterioros, roubos ou calquera outra circunstancia imputable a Correos que poidan afectar ó envío do premio.

 

A empresa SomosOcéano resérvase o dereito de emprender accións xudiciais contra aquelas persoas que realicen calquera tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación ou falsificación do concurso.

 

A empresa SomosOcéano exclúe calquera responsabilidade por danos e perxuicios de toda natureza que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento dos servicios medianto os que se participa na promoción, a defraudación da utilidade cós usuarios puidesen atribuir ós mesmos, e en particular, ainda que non de modo exclusivo, ós faios no acceso ás distintas páxinas e envíos de respostas de participación a través de Internet.

 

A empresa SomosOcéano resérvase o dereito a efectuar os cambios que redunden no bo fin do concurso cando concurra unha causa xusta ou motivos de forza maior que lle impidan levala a término na forma na que se recolle nas presentes bases.

 

A empresa SomosOcéano resérvase o dereito a aplazar ou ampliar o periodo do concurso, así como a facultade de interpretar as presentes bases legais.

 

Ademáis a empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidade se concurrirá algún dos casos sinalados, así como de calquer responsabilidade polos danos e prexuicios que poidesen ocasionarse durante o desfrute de premio.

 

9.- Aceptación das bases

 

A simple participación no concurso implica a aceptación das presentes Bases, polo que a manifestación neste senso de non aceptación da totalidade ou parte das mesmas implicará a exclusión do participante e como consecuencia disto, a empresa SomosOcéano quedará liberada do cumplimento da obligación contraída có participante.

 

 

 

 

 

Bases legales sorteo en Facebook e Instagram:

 

Comparte tu verano

 

1.- Compañía organizadora

 

La empresa SomosOcéano con domicilio social en Vigo organiza un SORTEO denominado “Comparte tu verano”. Para cualquier tipo de comunicación con la empresa los concursantes pueden escribir un mail a hola@somosoceano.com

 

2.- Desvinculación con respecto a Facebook e Instagram

 

Ni Facebook, ni su compañía, Instagram, patrocinan, avalan ni administran de modo alguno esta promoción, ni están asociados a ella. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está proporcionando su información a la empresa SomosOcéano y no a Facebook. La información que proporcione se utilizará para gestionar la participación del concursante y para comunicarle el premio.

 

3.- Objeto y mecánica del concurso

 

La mecánica es la siguiente: ser seguidor de la fan page de la marca SomosOcéano en Facebook y hacer un comentario en la publicación de Facebook “Comparte tu verano” nombrando el perfil de Facebook de dos amigos o familiares con los que hayas compartido buenos momentos este verano, o ser seguidor del perfil de Instagram de la marca SomosOcéano y hacer un comentario en la publicación de Instagram sobre el Sorteo “Comparte tu verano” nombrando al perfil de Instagram de dos amigos o familiares con los que hayas compartido buenos recuerdos este verano.

 

Sólo se permite un comentario por participante en cada red social, es decir una persona puede participar dos veces (duplicando sus opciones) una vez en Facebook y otra vez en Instagram, se validarán las participaciones fraudulentas y los perfiles no reales, SomosOcéano se reserva el derecho de admitirlas o no como válidas.

 

4.- Duración y Ámbito

 

La actividad se desarrollará en la zona geográfica de España. El envío del premio se limitará a la zona geográfica de España.

 

5.-Requisitos para participar

 

La fecha de comienzo del concurso será el jueves 14 de septiembre de 2017 y terminará el domingo 17 de septiembre de 2017 a las 23:59hs.

 

6.- Selección del ganador, suplentes, comunicación y entrega

 

Podrán participar en la promoción todas las personas físicas con residencia en España que sean fans de la página oficial de Facebook de SomosOcéano y que cuenten con un perfil real en Facebook, y los fans de la página oficial de Instagram de SomosOcéano y que cuenten con un perfil real en esta red social. No podrán participar perfiles fraudulentos y perfiles no reales.

 

El ganador será elegido aleatoriamente a través de la aplicación de Random.org. Se establecerán también dos suplentes por si no se lograse contactar con el ganador en un plazo de una semana desde el primer intento de contacto, o este renunciase al premio, se procederá a designar ganador al primer suplemente, perdiendo el anterior ganador su derecho a reclamar el premio.

 

Asimismo, se comunicará el nombre del ganador en la fan page de Facebook  y en el perfil de Instagram de SomosOcéano, una vez finalizada la promoción y el ganador tendrá que ponerse en contacto con SomosOcéano para acordar el premio y la dirección de entrega. El regalo se enviará por Correos PaqEstandar, siendo el coste del envío a cargo de la empresa SomosOcéano.

 

 

 

7.- Premios 

 

El premio consistirá en una prenda de SomosOcéano y dos pares de calcetines enlatados, a la elección del ganador y siempre sujeto a la disponibilidad del stock, en caso de que alguno de los artículos solicitados estuviesen agotados se elegirán otros.

 

8.- Reservas y limitaciones

 

Se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce fraude, cuando se detecta el supuesto uso de aplicaciones independientes al Website; la realización de un abuso de consultas al servidor y todos aquellos comportamientos que puedan resultar aparentemente abusivos y/o malintencionados.

 

La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante el concurso supondrá la descalificación automática del concurso así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado.

 

La empresa SomosOcéano queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su identificación.

 

Igualmente no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra circunstancia imputable a Correos que puedan afectar al envío de los premios.

 

La empresa SomosOcéano se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación del concurso.

 

La empresa SomosOcéano excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet.

 

La empresa SomosOcéano se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases.

 

La empresa SomosOcéano se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del concurso, así como la facultad de interpretar las presentes bases legales.

 

Asimismo, la empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio.

 

9.- Aceptación de las bases.

 

La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, la empresa SomosOcéano quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.